تلاش در خارج

مایکل جان بخیز به کوکو گُل( فکسَ)، روان کُن

fax 

کاغزات   دوکان   (دالر مکس)  ،    روان کُن

dollar   max

شاریده    کمی   ( اندر) قُل    (انتی )   بو با نی

aunt          under

پودر ( دی دی تی)  و ( اتارکس)   ،  روان کُن

   ATARAXE     d  d   t          

ما( بیزی)  شدیم  در بزنس ( شورت) و هزار بند

shirt      business           busy              

(جسی) گر نرفت خیر است دگه( جکس)، روان کُن

jacks                              Jessie              

(فلایت) ام من( لیت) میشه (هری اپ) کو کو گَل جان

hurry  up         late          flight

 

شا طو    ره بگو بابه   میگه ( بکس) ،   روان کُن

box

شامپوی ( هید اند شولدر)   حُسنی را ( ریترن) کو

return         head and  shoulder

(آردر)     مایه   ظرفشویی  ( لکس)،     روان کُن

lax                       order                   

(میت)    را  توته   کو   که    شابوبو    از   سفرآمد

meat                                                   

(نیبور)   بگو  ( نایف)   و   همو ( اکس) ، روان کُن

axe                           neighbour                     

(پیپر  ورک )   نانوایی را  از    خیرٌ ت  ( فنش )  کو

finsh                      paper     work                   

رسیدات    یکسال  (  انکم   تکس   )   روان    کن

income    tax

(حبیب)   یک کمی  شعر  نگو ( مایند ) ته  ( یوز)  کن

use     mind

زحمت     نمیشه   دوای  ( ریلکس)    روان      کن

relax