افغان                      

قهرمان  نبرد  حق  افغان

داده بر دشمنان سبق افغان                                                        

در راهَ میهن و دفاع  ز وطن

سرخود مانده در طبق افغان                                                      

هرتجاوزگرزبون چوشغال

ازصدای تو دل طرق افغان                                                        

ای به پا توخم بوادی رزم

سر هردزدوکله شق افغان                                                           

هر کی پا از گلم دراز کُند

گردد از جانبت نثق  افغان                                                          

تاصدای  ترا  شُنیده  عدو

پا ی او مانده از رمق افغان                                                             

آنچه گوید {حبیب}کم گُفته

از کتابهاست یک ورق افغان                                                            

شعر از : حبیب یوسفی