افتخار         

خبر دهید  به  زاهد   که ما هنوز همانیم

بدان طریقه که بودیم در آن مسیر روانیم                         

هنوز هم که هنوز است بجُز خدا نپرستیم

هنوز  خادم  پیریم    ؛هنوز  یار جوانیم                         

زیُمن ملت افغان و تکییه بر خالق  

به افتخار؛به نام ونشان و عظمت وشانیم                       

هر انکه آید درین جم نور وچشم چراغ است

که ما بدور زتبعیض  دین سمًت و زبانیم                        

نییم  در  غم  سود  و نییم  در  غم سودا  

هنوز  براه  رفاقت  گزشته  از  سر وجانیم                      

به  اتکا  بۀ  خداوند  و همرهی  جوانان

دهیم  دست  بدست  و به خدمت همگانیم                     

هر آنچه جمع بگویند قبول خاطر فرد است

همیشه  هم  نظر  دوستان  و  هم نفسانیم                   

حبیب) عرض  ادب  میکند  حضور عزیزان

که از شماست که ما در تلاش و در هیجانیم

شعر از: حبیب یوسفی