ارمغان       

کیست که از رۀ صفا لطف بحال ما کند؟ 

لحظۀ    با  تفکرش  حل  سوال  ما کند                    

کیست که با فروتنی گوش کند به حرف ما؟

صلح  بیارد  ارمغان   ، ختم  جدال  ما کند                   

    کیست که پول حج خویش نان بخرد به مستحق؟       

نه  که  بسال  چند  بار  رفته  وحج  بپا کند                    

کیست که تا بدست خویش ریشه ظلم بر کند؟

تا که  رها  ازین  بلا ، طفل و  عیال  ما کند                     

کیست که بر سر یتیم دست نوازش کشد؟

پای    برهنه    ورا  کفش  نو   عطا کند                      

کیست که اشک مادران پاک کند زچشم شان؟

تا که  دعای  خیر شان  دفع  دوصد  بلا کند                     

کیست که مثل تو (حبیب) دست دعا کند بلند؟

تا که  خدای  بی نیاز  حاجت  وی  روا کند

شعر از :حبیب یوسفی