بیدار        

مُرده  از خاک بخیزد که تو  بیدار  شوی

هموطن کی شودآن لحظه که هوشیارشوی؟                    

گر دفاع هست  ز مظلوم وطن جُرم وگناه

افتخار است که  دراین راه گناهکار  شوی                   

کاروان  که  درآن  عزم  سفر داریم  ما

جهد  کن  تا  تو  بما غافله  سالار شوی                     

تو مگو هرکی که خر گشت منم پالانش

حیف  باشد  که  تو بازیچۀ خر کار شوی                      

شکوه  از  جاهل   و اوباش  ندارد  ثمری

بهتر  آن است  که  با  جهل  به پیکار شوی                    

ما که باشیم ونباشیم چی فرق است ایدوست

 مقصد این است که تو خود واقف اسرار شوی                 

چاره  واقعه  را قبل  از  وقوع  باید  کرد

نه  زمانیکه   به  جنجال  گرفتار   شوی                  

ثروت است خوب (حبیبا)نه به آن قدری که

خویش  را  گم  کنی  و  مایه  آزار   شوی

شعر از :حبیب یوسفی