چی میشُد

چی میشُد ؟مُلک ما آرام میبود

وطن عاری ز خون آشام میبود                

چی میشُد ؟شاخه های دین نمی بود

فقط  یکتا  پرستی  عام   میبود                

چی میشُد؟ کینه از ما رخت میبست

صفا  و مهر  در  ایام   میبود               

چی میشُد ؟مسل دیگر مردم دهر

شراب عیش ما در جام میبود                

چی میشُد ؟کفتر صلح و ترقی

به پرواز در فضای بام میبود                  

چی میشُد ؟جنگ ملیت نمی بود

نه دیوانه نه کس سرسام میبود                 

چی میشُد ؟ما به هم بودیم برادر

دهان پُر خنده صبح وشام میبود              

چی میشد؟ ای حبیب که نام ما هم

به لست مردم خوش نام میبود

شعر از حبیب یوسفی