فرمایش                 

                          خانه را د دالر میخرند خانه ره بفروش              

 خاک د سرش کو برو ویرانه ره بفروش                                        

                                                 ماما  سلمو  رفته  وبامارک   فروخته                                              

  یک خیز بزن کوچه بارانه ره بفروش                                          

دیگه  نمیروم ما د وطن گوش ته باز کن    

از صورت خود دانه سال دانه ره بفروش                                    

          یک خانه بخر پهلوگک قصر  او با ما

   حولی قدیمی ریکا خانه ره بفروش                                            

             دیوانه نگشتیم که رویم باز د کابل   

  آزاد کو خوده ألچک وزولانه ره بفروش                                    

  شمسو را بگو کابل بان بیا تو د خارج

  پیسه نداری چلم وسرخانه ره بفروش                                      

 گویند که د کابل شده است بی بند وباری

 گر وند  تو خورد کوتل خیرخانه ره بفروش                                

   کُل اش دالر است اگر بخیر رقتی د کابل

    سطل حمام و تشت غٌسل خانه ره بفروش                                

                  لالا ره بگو تیزی نکند دیگه با ما

   تار و سوزن و چندتا جرنگانه ره بفروش                                

       بیچاره (حبیب)تو خو نداری د بساط هیچ

  رو شکر خدا کن دل دیوانه ره بفروش     

شعر از :حبیب یوسفی