فلم نو

                    از کابل نگو خارج سیل کو که چی حال است

 فتح ره ببین دسکو شده پاچه کشال است                

                                  تنبان کشید کوکو گلیم مُدل سال است

 پیکی چمن گل ببین مثل کدال است                     

                                       جورجی گک ما مویا یش مانند شغال است        

مدو ره ببین پطلون اش مانند جوال است               

                             تاجو ره ببین بسترة اش د کنج مال است           

 جکسن ببین نامزادیش همراه غزال است               

                                   نفاق ببین هرکه به جنگ است و جدال است                  

    این تاجیک او اوغان دیگر از سمت شمال است          

                           اصلا کردن مردم ما کار محال است

     مردم به غم جمع کردن مال  و منال است                  

                         دویدن دویدن است فقط خر دجوال است

                    هر چیزه دیدی نوش جانت بخو حلال است                           

                    بیچاره (حبیب)گنگه شده زبان اش لال است

   تا گپ به زند روز اش سیا رو به زوال است   

شعر از: حبیب یوسفی