غلامی                      

چون نکردیم غلامی کس را

رسم  و تعظیم  را  نمی دانیم                                              

ما  نکردیم  با کسی   سازش

راه   تسلیم   را  نمی   دانیم                                                

ما از آن ملت ایم که آزاداست

حزب  و  تنظیم  را نمی دا نیم                                             

نفُروختیم  خویش  را  با  پول

ما  زر و سیم  را  نمی دانیم                                               

تا که پا   وطن  بُود  به  میان

ترس  یا  بیم  را  نمی  دانیم                                               

کر که  دُشمن  بما  نماید  لج

فهم  و تفهیم  را   نمی دانیم                                                

چون نبردیم مال  مردُم   را

طرز  تقسیم  را  نمی  دانیم                                                

با {حبیب}ما دراین دیارغریب

وقت  و تقویم  را  نمی دانیم

شعر از: حبیب یوسفی