گذشت                   

گذشت خصلت مردان بُود ولی افسوس

اگر  گذشت  کنی  بر تو  میشوند   سوار                                                      

گذشت   گر  بکنی  عاقبت  تو  می بینی

تُرا  چه  گونه  نمایند  زخانه   تو   فرار                                                     

گذشت خصلت هرمومن است ولی ای دوست

بشرط   آنکه   بفهمند  بقدر   آن    اغیار                                                     

گذشت  گرچه   بُود  خوب   لیک  میدانی

که از گذشت شود روز روشن ات شب تار                                                   

گذشت   مرتبت  شخص  را  کند والا

بنزد   اهل  هُنر  نه  که   جا هل وبی عار                                                     

گذشت  پیش  خسان  عامل  خجالتکیست

که چون عدو بکند فکر که تو نیی از کار                                                    

گذشت  مایه  آشوب  سفله  گان  گردد

بسان  لاش خور   خُفته  که  شود   بیدار                                                  

گذشت   کلید   اسارت   بود  بوقت  نبرد

گذشت  منبع  جنگ  است   بنزد   استکبار                                              

گذشت کن تو {حبیب}چون گزشته را صلوات

گذشت  کن  چو نتوانی  به  کس  کنی پیکار

شعر از :حبیب یوسفی