گناه

خم شدن گر به پأ توست گناه  

این گناه را همیشه خواهم کرد                              

سر خودرا به سجده خواهم ماند     

ذکر روی تو پیشه خواهم کرد                             

گر  به  خونم ضرورت است ترا      

خون خودرا به شیشه خواهم کرد                         

دل تو گر که سنگ هم با شد

من در آن سنگ ریشه خواهم کرد                       

همچو فرهاد  در رهٌ  عشقت

سر خود زیر تیشه خواهم کرد                        

نام  زیبا   و   دلنشین     ترا

سرخطٍ هر کلیشه خواهم کرد                        

گفت دیشب (حبیب)از سر شوق

جای در دشت وبیشه خواهم کرد

شعر از :حبیب یوسفی