خار          

کشت این مزرعه خار است  چی میباید کرد؟

گر خزان یا که بهار است چی میباید کرد؟                    

کس  نخورد  است  غم ملت  بیچاره  ما

روز ما چون شب تار است چی میباید کرد؟                  

تا که همسایه  بود  چون  مگس  خانه  ما

هرزمان لیل ونهار است چی میبایدکرد؟                       

جاهل  هرگز  نتواند  که  کند  چاره  درد

شخص با تجربه کار است چی میباید کرد؟                 

نزد  این  بیخردان  تا  ز  ترقی  کفتیم

سر ما بر سر دار است چی میباید کرد؟                   

صحبت حق نکند هیچ  اسر بر ناحق

تهمت کفر تیار است چی میباید کرد؟                      

دعوای میوه  ز ملیت و مزهب داریم

                زین درخت که چنار است چی میباید کرد؟                                

عالم  دین  که  به  بیرایه  برد  مردم  را

بر خر جهل سوار است چی میباید کرد؟                

روز تا شب به دعاییم که  که آرام شویم

زندکی همچو قمار است چی میباید کرد؟                 

ای حبیب این همه جنجال ز کم فکری ماست

دل پُر از کینه و عار است چی میباید کرد؟

شعر از: حبیب یوسفی