خموشی

از ریا کاری عزیزان باده نوشی بهتر است

                    زان سخن گر دل بیازارد خموشی بهتر است

گفتن  حق  گر  کند  کاشانه  کس  را خراب

                 چشم از آن بندید زانکه چشم پوشی بهتر است

نمره   مُفت   معلم   زلت    شاگرد   اوست

                      معنی این گربدانی سخت کوشی بهتر است

تشنه گی آورده است گر جان ترا برلب بدان

                   گر عدو آب ات دهد آنرا ننو شی بهتر است

قصر و چوکی گر که باشد رنگ آن خون عوام

                 مسل  من  آواره  شو  خانه بدوشی بهتر است

گر  ربایی  نان  مظلوم  از  برای   خویشتن

                صد مراتب زین عمل هم تن فروشی بهتر است

یک نصیحت گوش کن ای هموطن تو از(حبیب)

               با عزیزان  جای  کینه  گرم  جوشی  بهتر است

شعر از: حبیب یوسفی