زچک بگزر بما دالر روان کو        در این ما پیسه عاجلتر روان کو                                             

صبور) و (مادعلی) بیکار هستند               سلام گفتن میگن موتر روان کو                                                      

خودت دانی به ما  چیزی نمانده               یکدو سیت کوچ وفرنیچر روان کو                                                       

زکابل آمدند   فامیل( صغرا )                 فقد  گفتن که منی آردر روان کو                                                         

برای پاسپورت (خیرالله) مسکین               پول ویزه و راجستر روان کو                                                       

اگر چه عیب میباشد که گویم                    بره جانم کمی موی بر روان کو                                                    

نود ساله  شده   مادر کلانت                        بزیر قول اکش پودر روان کو                                                    

ها راستی گفته بودی ضرف شویی           دو سیت چینی بره (هاجر) روان کو                                                    

مدوری جان کمکی با نه گیر است              دو صد دالر براه لچر روان کو                                                    

رما تیزم و قلنج داره گل اندام                    دو بالشت از پر کفتر روان کو                                                   

  اگر( بوش) را شبی دیدی دحمام                     بگو نامرد اسپانسر روان کو                                                   

برای نفخ وبادیم یک دوا گک                به دست (مارگرت) تاچر روان کو                                                    

د آستر ولایی هرگز نمیرم                      دو لک دالر به قاچاقبر روان کو                                                  

غوتی) جان کورس کمپیوتر گرفته                 فقط یک دانه کمپیو تر روان کو

شعر از حبیب یوسفی