خدا شناس         

تو  اگر  خدا  شناسي  به  وي  اتكا  كنُ و بس

به هر آنچه در خور اوست فقط اكتفا كنُ  وبس                       

تو  مرو  به  آن  كسان  كه به دين كنند تجارت

به  خدا  پنا گزين  شو  همه  را  رها  كنُ  وبس                    

زجدال  دين  و  مزهب  برهان  خود  اي برادر

ز  ريا  و  كذب  بگزر دل خود صفا  كنُ  وبس                      

چو   نمانده   اند  شاهان  من  و تو كجا  بمانيم

تو  وجيبه  كه   داري  بخدا  ادا  كنُ    و بس                     

منشين به تخت شاهي كه سرت رود در اين رأ

 تو بقدر  دانش  خويش  فقط  ارتقأ كنُ و بس                     

چو   بقدرت   و  مقامي   منما  ستم  به  مظلوم

تو  ز  خويش  نام  نيكو بجهان  بنا كنُ وبس                      

نبري   تو  مُلك  و ثروت  زجهان  سفله  همرا

به  غريب  و بي بضاعت  كرم  و سخا كنُ وبس                   

چو  حبيب  خسته  ميباش  و طمع مبر به  ناكس

به  قناعت ات  تو  شُكر، سر و بوريا  كن ُو  بس

شعر از: حبیب یوسفی