قربان تو وطن

قربان تو وطن که عجب میفروشنت

                                     گاهی  به روس گاه به عرب میفروشنت

گاهی بشرق گاهی به غرب میدهند ترا

                                        در روز روشن و دل شب میفروشنت

هرکس زگوشه ء تو بخود قطع میکند

                                          این ناکسان بدون سبب میفروشنت

تو خاکدان شدی وطن من ز جانیان

                                    ایشان به عیش وساز طرب میفروشنت

هر  مفسد  که ریش  گزارد  بنام  دین

                                 غافل  ز رسم  واصل  نسب  میفروشنت

تنها  نه  بیسواد  ترا  با ر ها فروخت

                                   افسوس   صاحبان   ادب   میفروشنت

این  خاینان  دون  که ندارند   لیاقتت

                                 تا مانده  از تو  نیم  وجب  میفروشنت

هرکس  بنام  تو  به تجارت شده دخیل

                                  با نام و قوم وسمت ولقب میفروشنت

خرکار شد  وزیر  و شتربان  معین آن

                                 نا دیده گان به لاوه  لهب  میفروشنت

از پیش روی جمله بسنگر  برای   تو

                                 اندر  خفا  زسمت  عقب   میفروشنت

دارد اُ مید(حبیب) که خصم ات شود تباه

                              هرچند کنون به سود وسلب میفروشنت

شعر از: حبیب یوسفی