میخانه

کس  به  میخانه  رود  یا به  مساجد بتو چه

                                     گر  شرابیست  و یا  عابد  و زاهد  بتو  چه

توچی حق داری که گویی که چنان کن وچنین

                                    همگی   بنده   یک  خالق   و  ایزد  بتو  چه

تو اگر   پاک   تنی    باش  بما  یاوه  مگو

                                   تو نه قاضی  ونه مُفتی   ونه مرشد   بتو چه

ما   گنا  گر  بکنیم  از تو   کسی  کی   پُرسد

                                   میرسیم  ما  به  جزاء  موقع  موعد  بتو چه

 من  به  تبلیغ تو  هر کز  نشوم  خر  چون  تو

                                 گر   بفکر   تو   منم ، کافر  ومُلحد  بتو  چه

چون  خدا  گفته  که  اوبنده  خود  عفوه  کند

                                 تو  چرا  همره  ما لج  کنی  و ضد بتو چه

متقی  هستی  اگر؛ جنگ تو با ما از چیست؟

                               تو  اگر  خوبی  ومن  آدم   مُفسد   بتو   چه

با (حبیب) بحٍث مکن رو تو بکار خود باش

                               گر  کند  مستی  ویا  رقص  و قواعد بتو چه

(حبیب یوسفی){ سال ۱۳۷۴   SEP 1994}

http://www.afghanpoem.com