بهتر  از  بحر  خروشان  است  مُرداب  وطن

                 سر به بستر چون نهم تا صبح در خواب وطن

آنچه در غُربت مُیسرهست باشد  زهر  جان

                    صدقه   آن  نان  خُشک  وپیاله  آب  وطن

بهر ما  فرهنگ   بیگانه   بوٌد  بس   ناگوار

                  ای   خوشا رسم  ورسوم  وطرز  آداب  وطن

من نه پشتونم نه تاجیک نه هزاره نه بلوچ

                     خاک  پای آن کس ام که هست بیتاب وطن

مُلک غیر است گرچراغان بهرآواره چی سود

                     کی  برابر  میتوان  د ر شام  مهتاب  وطن

آریانا   تا  خراسان  باختر  افغانستان

                    قابل   فخر  است  نام  نیک  و القاب وطن

کُنج هجرت کرده است مارا بکُلی نیمه جان

                      ای خوشا آب و هوای پاک و نایاب وطن

ملت  افغان (حبیبا)  جان فدای  کشور است

                     سینه بنمایند سپر در جنگ وسیلاب وطن

شعر از : حبیب یوسفی