مُشکل         

هر دم و ساعت وطن کار تو مُشکل میشود

خرس تا بیرون بر آید  خوک داخل میشود                    

از غلامان زبون نآ ید بجُز خوش خدمتی

غیر بد بختی ز پاکستان چی حاصل میشود                    

کودک ما گر کنون محتاج درس ومکتب است

تا  شود  آباد  مکتب ؛ سن او چهل   میشود                 

تا سلاح در دست نادان است حال است این چنین

باز   جنگ  ملیت،   منزل  به  منزل   میشود                    

بردن خر روی بام آسان بود  ای هموطن

تا که  پایین اش  بیاری  کنده  کاگل  میشود                    

هیچ کس ازما نمیگوید که تقصیر از من است

سالها  شد  که  جدل  بر  حق  و باطل  میشود                  

جنگ  ما  با شرقیان  و  غربیان  گشته تمام

تا ببینیم ؛  کی  در این جنجال شامل میشود                     

سال ها افغان ستان در جنگ میسوزد  حبیب

این همه بدبختی از اعمال جاهل میشود                          

شعر از حبیب یوسفی