با زیچه شیطان               

ما چی  دانستیم  وطن  بازیچه  شیطان شود

مُلک ما از دست چند تا بی پدر ویران شود                                            

ما  چی دانستیم  که ما آواره  گردیم در جهان

ملت  مظلوم  ما  در  هر  طرف  پاشان  شود                                           

ما چی دانستیم که مارا می کُشند از هر طرف

هرکه  حرف  حق  بگوید  جای  او زندان شود                                       

ما  چی دانستیم  غلامان   میشوند  فرمانروا

مردم   ما   احتیاج    مُلک   پاکستان شود                                            

ما  چی دانستیم  براد ر با  برادر  دشمن است

بهر  قتل  یکدیگر  با  خصم  هم پیمان  شود                                          

ما  چی دانستیم   بنام  حزب و  تنظیم و نژاد

همچو گوسفند گوشت  انسان طعمه گرگان شود                                      

ما  چی دانستیم  که   همسایه   تجاوز  گربوُد

طفل  دیروزی  سر  ما  رستم  دستان  شود                                        

ما  چی دانستیم {حبیب} زیر  برنج مُلی بوُد

دست  نا برده  برآن  چشمان  ما  گریان شود

شعر از: حبیب یوسفی