صلح

صلح و استقلال در افغان  ستان جاوید باد

                             دشمنان  مُلک ما  از  خاک  ما  تبعید باد

آزبک ، تاجیک وپشتون وهزاره تا بلوچ

                            دایم   اندر  اتفاق  و  پرتوه    توحید   باد

بهر   دفع   فتنه  دشمن  همیشه جان بکف

                        مهر رخشان وطن در سینه چون خورشید باد

از اتک الی به واخان شرق وغربش تا جنوب

                         عظمت  نام  وطن  چون  زهره  و  ناهید باد

آرزویم   از   خداباشد  که    تا   دنیا  بوُد

                           سربلند  و کامران  هرلحظه  تان  عید  باد

راستی  و  یکدلی  وباهمی  در   یک فضا

                               قلب های هر کدام دور از غم وتردید باد

ملت  یک پارچه  تحت   لوای   با   همی

                            اتحاد    ملت    افغان   ما    تجد ید     باد

دست هر دزد ودغل از خاک ما کوتا(حبیب)

                            خانه   شیران     بدور  از کینه  و تهدید باد

شعر از: حبیب یوسفی