طالب

زمانی  طالب  عالی  جنابی

زنی را گفت از چه بی حجابی                    

چرا تو  چادری  درسرنداری

تو  الحق  فاسد  وپست وخرابی                    

زنی  بیچاره  گفتا  ای  هیولا

بگو تا کی به ما  رنج وعزابی                     

توبا این مو وپشم ریش چرک ات

بفکرت   پیرو   اسلام   نابی                    

تو از بادار پنجابی  پست  ات

برای   برده گی  داری  تنابی                   

تو ای خس میشوی پامال تاریخ

تو نادان  قطره یی  اندر سرابی                  

به شلاقاش زد آن طالب وگفتا

گناه این است که تو حاضر جوابی

شعر از: حبیب یوسفی