وحشت و چور        

ظلم بر ملت بیچاره و مجبور بس است      

وحشت و چور بس است                        

نام بد  کردن این قوم سلحشور بس است      

وحشت چور بس است                           

تکیه بر اسلحه و سفسته و زور بس است        

وحشت و چور بس است                           

   زخم های دل مردم شده ناسور  بس است        

وحشت و چور بس است                         

ظالمان چند بخود اینهمه مغرور؟ بس است       

وحشت وچور بس است                          

پیروی از خر و هر جاهل و مزدور  بس است

وحشت  و چور بس است                         

واپس  آوردن  مُلا عمر کور بس است        

وحشت  وچور بس است                         

از جهالت شده ایم بر همه مشهور بس است   

وحشت و چور بس است                         

بردن ثروت مُلک جانب لاهور  بس است    

وحشت وچور بس است                          

ما به بیگانه چرا گوش به دستور بس است

وحشت و چور بس است                           

شهر ما گشت (حبیب)؛  تارتر از گوربس است

وحشت وچور بس است                           

             شعر از: حبیب یوسفی