وكيل شورا

خر وكيل شورا شد بيش از اين چي ميخواهي؟

با معاش و تنخوا شد بيش از اين چي ميخواهي؟                        

گفت  طويله   ميسازد   داد گاه  دولت  را

آنچه گفت اجرا شد بيش از اين چي ميخواهي؟                          

ساخت هركي قانون را رفت تا در آن مجلس

آن نخوانده امضأ شد بيش از اين چي ميخواهي؟                       

گاه  ميزند  عر عر  گاه  ميرود  در  سر

عيش او مُهيا شد بيش از اين چي ميخواهي؟                       

هر كي حرف حق گويد ميزند لگد بر آن

روي ميز بالا شد بيش از اين چي ميخواهي؟                        

رشقه اش  پلو  گرديد  آب  خوردنش پپسي

دور ز يُنجه و كاه شد بيش از اين چي ميخواهي؟                    

بوي  كفش  و  تُفداني  كرده  محشر  ثاني

صرف نان و حلوا شد بيش از اين چي ميخواهي؟                   

يك دو سه تفر هوشيار بود اگر درآن مجلس 

خسته زين مُعما شد بيش از اين چي ميخواهي؟                     

با  (حبيب) تا  گفتم  رنج  و  درد  ملت  را

چشم وگوش او وا شد بيش از اين چي ميخواهي؟

حبیب یوسفی