چې کږه نه شي

د ملا نصرالدين نه چاپوښتنه وکړه ،چې داخلک سهار پاڅي ولې ځينې په يوه خوا ځي او ځينې په بله خوا؟

ده ورته ووې : که چېرې ټول په يوه خوا لاړ شي ؛ نو بيا ځمکه په يوه خوا زور کوي کږيږي .

 

 

Back to Main Jokes Menu

The Afghan Jokes are brought to you by Afghanpoem.com

Click here to view more http://www.afghanpoem.com

Contact Me

Hit Counter

eXTReMe Tracker

افغان پوم د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي