میږئ

دوه ملګرو یو بل ته لاپې وهلې ، یوه وویل : هغه د غره په سر میږئ ګورې ؟

بل ملګری ورته وویل : زه دوه میږیان وینم ستا مطلب کوم یو دی ؟

 هغه چې سترګې ېې پټې دی او یا دا بل چې سترګې ېې پرانیستې دی ؟

 

Back to Main Jokes Menu

The Afghan Jokes are brought to you by Afghanpoem.com

Click here to view more http://www.afghanpoem.com

Contact Me

Hit Counter

eXTReMe Tracker

افغان پوم د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي