مړ يې بوله

کله چې شاه شجاع پادشاه و، يو پوه سړى له کابل څخه پیښور ته لاړ هلته يوه بل پوه ترې وپوښتل؛ شاه شجاع په څه حال کښې دى؟

هغه ورته وويل : انالله وانا اليه راجعون ، دې بل وويل : شاه شجاع ژوندى دى ، بيا ده وويل : مړ يې بوله،اوس هماغه حال دى .

 

Back to Main Jokes Menu

The Afghan Jokes are brought to you by Afghanpoem.com

Click here to view more http://www.afghanpoem.com

Contact Me

Hit Counter

eXTReMe Tracker

افغان پوم د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي