پنځه روپۍ

دوه ملګرو به یو بل ته تل کنځلې کولی یوه ورځی دا شرط کیښوده که چا کنځل وکړه نو ۵ افغانۍ به جریمه کیږی!

نو پدې کی یوه ورځ بل ته ډیر غوصه شو نژدې وه چی ورته کنځل وکړی

 نو چی خپل جیب ته یی فکر شو وویل چی یی یی خو ارمان چی پنځه روپۍ نشته

Back to Main Jokes Menu

The Afghan Jokes are brought to you by Afghanpoem.com

Click here to view more http://www.afghanpoem.com

Contact Me

Hit Counter

eXTReMe Tracker

افغان پوم د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي