سرتیری
په کونړ کې یو سړی بازار ته راوتلی و نو څه ګوري چې یو تن په برګه درېشۍ کې ولاړ دی او اخوا دېخوا وارخطا وارخطا ګوري.
 سړي درېشۍ والا نه پوښتنه کړې چې وروره خیر خو دی ولې دومره وارخطا یې؟
درېشۍ والا په ځواب کې ورته ویلي: "زه سرتیری یم."
سړی: "ستا په څیر سر چې زما وي زه هم ترې تیر یم."

 

Back to Main Jokes Menu

The Afghan Jokes are brought to you by Afghanpoem.com

Click here to view more http://www.afghanpoem.com

Contact Me

Hit Counter

eXTReMe Tracker

افغان پوم د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي