فیش فیش

 برچی فیش فیش موکونی آدم واری ماهی بگوی

                                  fish  fish

شیت شیت شی سه استه دیگه ،  لیاف روی جایی بگوی

                                                shit shit

پطلون خوره پاره مونی ،موگی که استایل نوه

استایل سر توره بوخوره ،از فرهنگ آبایی بگوی

بلک ستون شی سه یه ،که موگی موخرن د وطن

                                           black stone

دیوانه گی بر چی موکُنی ؛ بسه  موم لایی بگوی

لیفت موگی و رایت موگی، و کار نر کارنر موکونی

corner  corner                  right         left

چپ بگوی ،راست بگوی خوب  دان گولایی بگوی

استراحت تا که موکنوم موگی  وای آر یو سلیپ؟

why are you sleep?                                

موره  تو  بیدار مونی که ،در مو، فکاهی بگوی

جمیل  هفتکی   بودی  ، خودره موگی ، جمزباند  سیون

James bond seven                                   

ای خو ترقی  نی یسته ، ای ره خود خواهی بگوی

آی دین ، تی تی، خودره موگی مو موروم  دس مس مونوم

               dismiss                           identity           

کارت  هویت  بگوی ، کارت  شناسایی   بگوی

 موگی ایمشو مو د فلانه جای سلیپ او ور مونوم

sleep over                              

 سلیپ سلیپ برچی موکنی ،دمو شوپایی بگوی

                                             sleep sleep

مو حبیب الله یوم، تو  موره ،فرند آف  گاد موگی

friend of God                                 

دای  پیشرفت  شی  کجایه  ، دیده  در  آیی  بگوی

 موگی، اکساتید شودوم که ما گران پا از کم انگ

 my grandpa  is coming       excited 

چتی یات  بر چی  موگی  آتی  گربلایی  بگوی

جی وش جی وش  کرده موری مو سه موفاموم د تو

                                          jewish  jewish

ما و تو خو از خودیم  ترسا و موسایی بگوی

پیریزیدنت موره موگی ، که خیلی هن سمه

                 handsome                         president               

  او کجایشی هن سمه ،او ره کوله زایی بگوی

                     handsome

ایجو کی شن خودره موگی، مو موروم که های که نوم

                high                                  education       

مو  بوله  جان  بیسوادُم   د   مو  مُرزایی  بگوی

هنگموزنی ،د بیخ  گوش مه ،موگی ای سانگه رپه

rap  song                                              

شرم  کو یک چند سُخُن از علم و دانایی بگوی

کل چیز تیت پرک    مونی که ،مای شوز از مسنگ

my shose is missing                                

کی موشی   باچه تو آدم، کفش دمپایی بگوی

موگوم) گم گم برچه موکنی ،موگی برنگ دانس مونوم

break dance                                  

ای کجای شی رقص دیگه ،ای ره  رسوایی بگوی

وت دیو وانت موگی و باز، وت دهگ گفته موری

what the heck               what do you want

 یک  کلو ره  که مینگری ،اوره  بو فرمایی بگوی

مو که موگوم ادم شو تو موگی که  ، نالج تو ، کمه

knowledge                             

ای  ره  سویه  نگوی  تو ، خانه   تبایی  بگوی

 

جای بسم الله د نان خوردو موگی ،وتس اپ حبیب

what s  up                                             

 توبه کو ، خدای خودره یاد کو شکر، اللهی بگوی

Back to Main Jokes Menu   

Hit Counter