سرتیری : -- 25-March-2012
میږئ : -- 25-March-2012
پنځه روپۍ : -- 25-March-2012
مور: -- 25-March-2012
مړ يې بوله : -- 25-March-2012
چې کږه نه شي : -- 25-March-2012
چلوونکې: -- 25-March-2012
ناروغ: -- 25-March-2012
بد مغزه : -- 25-March-2012
كُوجراودكا : -- 25-March-2012
سپوژمی: -- 25-March-2012
خیرات : -- 25-March-2012
د اوبو کاډی : -- 25-March-2012
هلک يو بوټ : -- 25-March-2012
درې نومونه : -- 25-March-2012
ښوونکى : -- 25-March-2012
ښځې باد پرې: -- 25-March-2012
يو هلک يو سړ : -- 25-March-2012
تيلو د ټانګ : -- 25-March-2012
ککو لرونکې: -- 25-March-2012
هلک يې که نج: -- 25-March-2012
پلاره : -- 25-March-2012
زويه : -- 25-March-2012
سړى پر لاره: -- 25-March-2012
شوخ هلک: -- 25-March-2012
نس چنجيان : -- 25-March-2012
ښوونکي يو ش : -- 25-March-2012
څلور کلن هلک : -- 25-March-2012
شفاهي : -- 25-March-2012
مسواک: -- 25-March-2012
  پنځم احمق ته : -- 25-March-2012
بخیل مالک: -- 25-March-2012
ملنګ: -- 25-March-2012
مچ: -- 25-March-2012
جیب وهونکی: -- 25-March-2012
قاضی: -- 25-March-2012
ښځی سره جنګ : -- 25-March-2012
خپل سامان وپیژنی: -- 25-March-2012
ملا و حساب کتاب: -- 25-March-2012
سپوږمئي او المر: -- 25-March-2012
ښځي - Wife: -- 25-March-2012
قدر: -- 18-April-2012
جمپونه: -- 18-April-2012
طلوع تلویزیون: -- 18-April-2012
ملا: -- 18-April-2012
فاتحه: -- 18-April-2012
معلم: -- 18-April-2012
خر: -- 18-April-2012
سترګه: -- 18-April-2012
مينه: -- 18-April-2012
ژبه: -- 18-April-2012
اتلسو کالو زلمی: -- 18-April-2012
مينه: -- 18-April-2012
پنچر موتر: -- 08-May-2012
دودی شناخته: -- 08-May-2012
واده: -- 29-June-2012
سترګی: -- 23-July-2012
په تليفون كي مچه: -- 24-August-2012
مائي سر ور كوږ كړى دى: -- 24-August-2012
ثواب : -- 07-September-2012
په کورکی زه یم او یابوتل: -- 07-September-2012
مسکال : -- 07-September-2012
دوا: -- 11-September-2012
زخمي : -- 07-October-2012
متیازی : -- 07-October-2012
دبادشاه اعلان : -- 07-October-2012
ملا رکوع : -- 07-October-2012
زه به هم یو توکه وکرم: -- 14-October-2012
مصاحبه: -- 14-October-2012
کله به یم کله به نه یم : -- 28-October-2012
پیشو : -- 28-October-2012
قد : -- 28-October-2012
بوټ : -- 28-October-2012
ککو لرونکې: -- 28-October-2012
دړدنګه: -- 04-November-2012
یو هارن خو ورته وکړه: -- 04-November-2012
تشی متیازی : -- 04-November-2012
ډیکه : -- 04-November-2012
تشناب : -- 08-December-2012
ډاونلوډ: -- 09-March-2013
اخبارونه : -- 09-March-2013
ارمان : -- 09-March-2013
نشه : -- 09-March-2013
واده : -- 09-March-2013
شرابیان: -- 03-April-2013
پولیس : -- 03-April-2013
د غاښونو ډاکټر: -- 07-April-2013
چیرته ځی ؟: -- 05-April-2013
لیونی : -- 05-April-2013
خواهش : -- 05-April-2013
په پور کی ډوب : -- 05-April-2013
میږئ : -- 16-August-2013
پیشو: -- 16-August-2013
سيمه متر : -- 23-January-2014
کلمه : -- 23-January-2014