یک یار

یک یار خرابات به از صد نفر شیخ

جُز مکر و ریا نیست به علم و هنر شیخ

مُلا و چلی شیخ همه زاده جهل اند

حیف است که مردم بروند پُشت سر شیخ

از  دین  خدا  ساخته  بر  خلق  هیولا

قُرآن  بزند  کاش  بفرق  و  کمر  شیخ

تفسیر  غلط  میکند  و  نفع   برد  زان

یارب  ز جهان  دور  نمایی  خطر  شیخ

هم صحبت اوگشتن از هوشیاری کس نیست

چون جاهل و دیوانه بود دور و بر شیخ

مردم  همه  رفتند  به بیراهه  ازین قوم

کی فایده دیده است ؟ بجُز از ضرر شیخ

انسانیم  و  ما  بنده  یک  خالق  پاکیم

این  تفرقه  ها  آمده  از  عقل خر شیخ

آنچه که  حبیب دیده  به  تحریر  در  آورد

  دیگر  نشود  همسفر  و  هم  نظر شیخ

شعر از: حبیب یوسفی