عمر    

عمر  آخر شد  و این  جنگ به پایان نرسید

ناله  خلق به گوش  شۀ    دوران   نرسید                      

در جهان شور و نشاط است و هیا هو وخوشی

یکدم   آسایش   ما   ملت   افغان   نرسید                       

پشتون و ازبک و تاجیک وهزاره در جنگ

منطق  یک  جهتی هیچ  به  بر هان نرسید                       

همچو   حیوان   بدرانیم   چرا ؟  سینه  هم

مرتب   آدمیت   در  کف   انسان   نرسید                       

گاهی از مزهب و گاهی نسب و سمت ونژاد

دست  کی بوده  که  مارا  به  گریبان  نرسید                      

شکوه زهمسایه چی حاجت که خودیم دشمن هم

بر  جهالت  زده گان   اشعۀ  عرفان   نرسید                      

قدر   این  مُلک  بدانید ، به  مثل    پدران

چون  که  میراث  به  ما، مُفته  و ارزان نرسید                    

هرطرف  رفت  (حبیب)، ناله  او کس  نشنید

دل   غم   دیده   او،  هیچ  به  ارمان   نرسید