آرزوی طلایی

کاکای فارو جان بیا

کپی  بی  دندان  بیا

با  کله  لرزان  بیا

دالر بته   دختر  ببر                                        

گر ظرف میشویی بیا

گر زشت وبد خویی بیا

گر  یاوه  میگویی بیا

دالر  بته  دختر  ببر                                     

با بکس تا یر دارت بیا

با بیک پر با ر ت بیا

قربا ن  رفتارات  بیا

دالر  بته  دختر  ببر                                               

گر  گنگه  یا  لالی بیا

گر صاحب  مالی  بیا

گر پیر صد سالی بیا

از سیزده  پایین تر ببر

دالر  بته  دختر   ببر                                                

بینی چنگت عیب نیست

چشمان تنگت عیب نیست

آن قهر وجنگت عیب نیست

مقصد   به   اسپانسر   ببر

دالر بته دختر ببر