آثار کُهن                      

صدای  غرش  شیران  زدامان  وطن  آید

که از شور غریوش لرزه بر زاغ و زغن آید                                  

به اوج قُلعه  هایش نعره های  آبشاران  بین

که  از صوتش  دًم عیسی تُرا اندر بدن آید                                   

دیار  غزنه و کوشانیان و غوریان اینجاست

بگوش ات از بناهایش نمایان صد سخن آید                                    

ببین  این  آریانا کبیر  این  مُلک افغان را

که در  چشمان تو هرسو صد آثار کهن آید                                    

نبرد  مردمانش  در همه   ادوار  بی  مانند

که در هر برگ تأریخ اش نمای از سُنن آید                                 

اگر  خواهد  نماید  امتحان این قوم را دشمن

بگو  آید   به  آزمایش  ولی او   با کفن  آید                             

به این ویرانه گی هایش بچشم کم مبین ای خصم

 ندانی بر سرت از غیب سنگ سر شکن آید                            

حبیب}ازخالق اش خواهدهمیشه سربلند این قوم

  کزین  ملت  مرا  نیرو  مرا  قوت  به  تن   آید