اسب گادی

ملت مارا خسان چون اسب گادی ساختند

                            ماجرای  مُلک  مارا  زخم شادی ساختند

تفرقه  انداختند  از  نام  دین  و   قومیت

                           نسل مارا محوه  درجنگ  نژادی  ساختند

شهر خود  آباد کردند بر  سرآواره  گان

                              مُلک مارا خاکدان از بد نهادی   ساختند

روسها    تا  آمدند  بهر  مرام   خویشتن

                             کوپراتیفی  و سازمانی  و خادی  ساختند

دالخوران این دشمنان ملت و فرهنگ ما

                            از مهاجر هفت رقم حزب جهادی ساختند

دولت  ایران  زآواره  بصد  تبلیغ   شوم

                            حجت  الاسلام و شیخ و اشتهادی ساختند

تحت عنوان جهاد عراب زشت وبی خرد

                              وهابیت  را  بما    رُکن  نهادی  ساختند

باز  هم  دارد (حبیب)  اُمید   از دربار حق

                           گرچه مارا دور از آن مُلک و وادی ساختند