به دستور بیگانه      

به دستور بیگانه کردن خطاست

وطن را چو ویرانه کردن خطاست                    

خود  آتش  زدن  خانه  خویش را

چنین کار طفلانه کردن خطاست                          

خرابی و آشوب ،اسلام نیست

حماقت چودیوانه کردن خطاست                         

نگو کشتن است رسم وارکان دین

که تکیه به افسانه کردن خطاست                         

 به   ضد فقیر ، وغریب و ضعیف

    تفنگ بر سر شانه کردن خطاست                             

زمین که مال کسی دیگر است

  بزور بهر خود خانه کردن خطاست                        

پی  جاهلان  رفتن  از جاهلیست

به  گفتار  دیوانه  کردن خطاست                   

زمین که مال کسی دیگر است

بنا   اندران   خانه  کردن  خطاست               

حبیب  بهر  هر خاین  و  مُستبد

سر خم بشکرانه کردن خصاست