انقلاب

مردم به کار رفتن ما اعتصاب کردیم   

از بس که خورده بودیم ما انقلاب کردیم                                 

بس مرده باد گفتیم بس زنده باد گفتیم

 از چیغ های بیجاه خودرا عزاب کردیم                                  

کردیم ملتی را از خاک شان مهاجر

ما سود خود گرفتیم دالر حساب کردیم                                   

آمد چو موقع کار بعد از زمان بسیار

ما راه خود گرفته رفتیم وخواب کردیم                                

از بهر آنکه مارا در چهره کس نفهمد

قانون دولتی را ریش وحجاب کردیم                                  

هرکس که گفت حقیقت بر ضد ما ودولت

اورا به دار بستیم واندر طناب کردیم                                

آنکس که بود دشمن با دین وخاک ومیهن

با او یکی   شدیم ما  وانشأب  کردیم                              

ما با (حبیب)یکجا این شعر را نوشتیم

تا دیگران  بخوانند،کارثواب  کردیم