جدل

عزیزان این همه جنگ و جدل چیست؟

                              میان یکدیگر این  کل  مکل  چیست؟

چرا  ما   دشمن  جان  هم  هستیم؟

                                 یکی گوید بمن که راه حل چیست؟

صداقت   گر   بود   بین  من  و تو

                                دیگر دعوا سر اصل و بدل چیست؟

زند  سنگ  وطن  هرکس  به سینه

                               که تا ثابت شود که در عمل چیست

همگی   بنده ء  یک   بارالهی  ییم

                           تضاد و وحشت ونقص وخلل چیست؟

اگر    دنیا   نشان   شاد    مانیست

                          بهر سو کشتن و مرگ و اجل جیست؟

به   گفت   کس   نکن   جان   برادر

                            ببین  حُکم  خدای  لن  یزل  چیست

(حبیب) گر عاشق  افغان  نمی  بود

                          بگو که این همه شعر و غزل چیست؟