خشخاش

دست آورد لعینان  کشت  خشخاش  است  وبس

                     برسر  چوکی  وقدرت  دزد  واوباش  است وبس

مادیعات  است  چون  ترازوی  بقدر  و  منزلت

                 علمیت کاریست که خود بی مُزد و پاداش است وبس

چهره ها گردد  عوض  هر  روز  با یک  رنگ نو

                   در حقیقت  این  همان  دیگ وهمان آش است و بس

دوستی   و  عاطفه     از   مردمان   گشته   بدور

               هرطرف ای جان چو بینی جنگ و پرخاش است وبس

هجرت  و  آواره  گی  و  چور  و فتل  و  راهزنی

                   جای گل در دشت و صحرا مرده ولاش است وبس

قریه  و  ده  تا  به  شهرهر سو نشان دشمنیست

                جنگ  برای  ملت  ما  مثل  خفاش  است  و  بس

رخت  بست  تحصیل  و تعلیم و خرد از مُلک ما

                  بردهان   هرکی  دشنام  بد  و فاش  است  و بس

تو عقب  ماندی (حبیب)  از کاروان  از جا بخیز

              چور  کن تا کی لباست  رخت  کرباس است وبس