خسته    

ما خسته از سیاست و دعوای مذهبیم

ما  نوکر  وغلام  عزیزان   هم طبعیم                    

ما هرکی هرچه کرده به ما نیست مُرتبط

ما   خادمان   مردم  انسان   مشربیم                   

ما را نه مسجد و نه کلیسا است تکیه گا

هرجا  که  دوست هست  در آنجا مرتبیم               

 ما را  نه زرق و برق جهان میدهد فریب 

ما نه بفکر چوکی و دیوان ومنصبیم                   

ماکشته گان سازیم و مشتاق اهل علم

ما تشنه گان خوانش و تدریس مکتبیم                  

ما  مردمان  خانه  بدوشیم  بهر دیار

ما سینه چاک چاک ولی خنده بر لبیم                    

ما را  زخواب  و خور  نبود  زره خیال

ما  عاشقان  ملت   بیدار  در  شبیم                     

ما را (حبیب)نیست سر  کشمکش ولی

ما در طریق   دفع دسایس  مجربیم