میهن         

ای  از  وطن  ات رفته تو از حیله دشمن

بر کرد به میهن                                                    

زیرا  نشود   خانه   ات  آن   مُلک مُفشن

بر گرد به میهن                                                    

هر گوشه که باشی چه به پاریس وچه لندن

برگرد به میهن                                                     

تاچند  بهر  کُنج  جهان  تیت  چو  ارزن

برگرد به میهن                                                     

دنیا  اگر  از  توست   نیرزد  سر سوزن

بر گرد به میهن                                                    

بی  تو  نشود  مُلک  تو  آزاد  و مُزیین

بر گرد به میهن                                                    

از  آمدن  ات  چشم  همه میشود روشن

بر گرد به میهن                                                    

دانی توکه آن خصم زبون است چوقبرکن

بر گرد به میهن                                                    

گوید  {حبیب} هموطن  ای  تاج  سر من

برگرد به میهن