نقش و نگار

سر ظالم  به سر چوبه دار آمدنيست

سيل طوفان  بجان خس و خار آمدنيست               

اي كه امروز تو از بودن ما ميرنجي

ما نباشيم جو ما روز هزار آمدنيست                   

آنكه امروز كند جنگ و كشاكش با ما

به حقيقت كه رسد خود به كنار امدنيست            

ظلم  برجاي نماند به جهان  تا به ابد

بر سر دشمن ما ليل ونهار آمدنيست                

بر زمين كه شده خشك زآسيب زمان

باغبان ميرسد و وقت شيار  آمدنيست              

تا كه اين رمه پرا گنده وچوپان خواب است

گرگ  هر لحظه  به  دنبال  شكار آمدنيست             

اي كه برشانه كشي بار عزيزان خوش باش

كه از سرانگشت هنر نقش و نگار آمدنيست             

اي كه از خون غريبان تو به عيش و طربي

با خبر  باش  كه  هنگام  فرار آمدنيست                

سال ها شد كه كشيديم  بسي رنج  (حبيب

بر دل غمزده گان صبر و قرار آمدنيست