دست دعا                        

هموطن  غیور  من کس  نرسد به گًرد تو  

لرزه  به  دشمن  افگند   رزم تو ونبرد تو                                        

جُز به خُدا پناه  مبر  بر در  بنده  هیچگاه

روز  بد گر فرا رسد کس نخورد بدرد  تو                                        

خصم و عدو  حیله  گر کرده  دسیسه  دیگر   

گشته بفکر اُستخوان این سگ کوچه گردتو                                       

خیز   وبلند   کُن   آستین  باز حماسه آفرین    

نعره  بزن  که  بشنود  غُرش شیر مرد تو                                      

تا که خداست همرهت غیر چه میتوان کُند

چشم  واُمید  ملت  ات هست به کار کرد تو                                             

از  وطنت   دفاع نما عیش عدو عزا نما

تا  نتوان  که  او برد  لعل  تو  لاجورد تو                                               

مُلک   تو  باد  سربلند  نام  تو باد جاودان

دشمن اگر بود   هزار  ترس خورد ز فرد تو                                             

دست به دعا بوٌد {حبیب}روز و شب از برای تو       

تاکه  نبیند  هیچگاه  شکست  و رنگ زرد تو