فرهاد دریا

تو فرهادي و درياي خروشان

صداي دلكش ات تصوير باران                 

تويي كه مرز ها را درشكستي

سلام عليك گفتي بهر انسان                    

تو  اي  شايسته  آراي  مردُم

به تأريخ هنر نامت دُرخشان                   

تويي كه كوچه را تصوير كردي

كه تا واقف شود از رمهء چوپان              

دعاي مردم ات دايم همين است

نگردي هيچ گاه، تو خوار دوران               

تورا زيبد كه ميخوانند هنر مند

حقيقت كه تو هستي مرد عرفان                  

بود آواز تو پيك خوشي ها

به شام تيره شب زنده داران                    

تو اي آموزگار مكتب عشق

تو اي حماسه سازجمع ياران                   

زاوصافت هرآنچه گفت حبيب ات

 هنوزم  زره  گفت  از   هزاران               

شعر از حبیب  یوسفی