شيوه انسان      

بي  اتفاقي  تو  زما  ملت  افغان  آموز

جدل وجنگ  ازين  قوم  مسلمان  آموز                  

مرده افتاده بميدان ديكران در درغم پول

تيزي  و  مكر  ازين  قبر  فروشان آموز               

 در وطن نان نبود حاجي ما در غم حج

فرض حج را تو ازين خانه پرستان آموز              

 حرف حق تا كه بگويي به بلا ميماني

مردم آزاري واين پرسش وپرسان آموز               

چي  بجا  مانده  زما  تا  ديگران فخركنند

بگذر از كين وجفا دانش و عرفان آموز              

كرتو  خواهي  شوي  از لطف خداوند ايمن

رحم كن برخود و رو شيوه انسان آموز              

مرگ حق است و بجز حق نبوُد پا برجا

قفل بشكن زدهان محشر و طوفان اموز               

خانه  بردوشي ما هست كرامات خدا

  عظمت بت شكني ؛از سنگ پلخمان آموز              

سنگ  خارا  بشود  موم  اگر جهد كني

  پایمردي  خود  از  قطره  باران  آموز            

 گر  زليخا  زند بر سر  يوسف    تُهمت

صحت  واقعه  از  چاك  گريبان  آموز                 

مي نرنجا تو (حبيب)ازسخن تلخ كسان

رسم ايستاده گي از جمع عزيزان آموز