تلاش            

تلاش بندگی ماست که به خدا برسیم

ز ابتدا  بدر  آییم  به  انتها    برسیم                          

طریقت  که گریفتیم اگرچه اسان نیست

بشوق دوست ببینیم که تا کجا برسیم                         

بناه  دهر  بود هفت  همچو  پرده  ساز

که گرز(سا)کنیم آغاز پس به (سا)برسیم                     

در این مسیر که بیگانه گشته ایم ازخود

امید  هست  که ازاین را به  آشنا   برسیم                   

تو از طریق خود ای محتسب برو تا ما

حضور   یار   ازین   کُنج  خانقا  برسیم                     

چی میشود که زکبر وغرور دست کشیم

به  داد  مردم  مسکین  و  بی گناه برسیم                     

ز کلک  اهل  هنر  رمز  زندگی آموز

که  تا  به  قلعه  بالای خود کفا برسیم                        

جهان وفا نکند ای (حبیب)بهر کسی

که تا تو چشم گشایی به ختم را  برسیم