توپ سیاست                    

عجب توپیست این توپ سیاست

که دورا  دور او با شد خبا ثت                                        

چه    میدان   شده  وادی  افغان

که هر کس خواست میاید به میدان                                     

همه بازی کنان اش چست و چالاک

به هر سو میدوند سرشاروبی باک                                   

زبیرون    داوران     با مهارت

نمایند   اندر این بازی   نظارت                                    

یکی ازریش دیگر سخت گیرد

که تا باشد  که  تاج وتخت  گیرد                                  

یکی  بگرفته  از ران  حریفش

دیگر کش  کرده  تنبان حریفش                                  

دراین مابین مردم زیر پا شد

به هر سو ملت افغان تباه شد                                    

شدیم بیچاره در ملک های مردم

همه   آواره   ودوراز  وطن گم                               

نه تیم ماند نه بازی کن خدایا

که ما    آزاد    گردیم  بار الها                             

 حبیب)از خالق اش اُمیدواراست)

 که آخر ظالمان را چوب دار است