اُفتاده ام         

زیر ریش وپشم خود چون گوسفند اُفتاده ام             

نسل افغان ام که اندر گیر وبند اُفتاده ام                                                 

ای شما اهل خرد معزور دارید بنده را

یاوه بس بشنیده ام اندر چرند اُفتاده ام                                                 

ریش من سمبول جهل جاهل بی آبروست         

من به دست مردمان ریشخند اُفتاده ام                                                

آب گشتم زیر قانون خرافاتی جهل

زیر حُکم جاهل  وغول واپند اُفتاده ام                                            

سوختم از نا بکاران زبون و بی خرد   

در میان  آتش غم چون  سپند  اُفتاده ام                                        

عظمت افغانی  ونام ولقب  شد زیر پا

سکه  بیکاره  گشتم  از  چلند اُفتاده ام                                            

کافر دیروز  مسلم گشت  وماراخواند کفر    

من به دام  مردمان  خود  پسند اُفتاده ام                                        

شکوه ها دارد (حبیب)ازظلمت وآواره گی  

از جفاه  خصم  زار  و دردمند  اُفتاده ام