ای ملگرو نور به څه کا

په وطن کی مونژ به زیار کا

پخپُل زیار کی مونژبه ویار کا

په غربت کی (یس)او(نو) کا

                                              ای  ملگرو  نور  به  څه   کا                                                             

بی بی   گُل  په مودو دوب سو

پیژامن  یی  مینی  ژوب  سو

سترگی تور وُ اوس یی شنه کا

                                               ای  ملکرو   نور   به څه  کا                                                           

پخپُل   خاوری    عبادت   کا

په   مسجد   او   زیارت  کا

دلته   خلک   په   کلیسا  کا

                                                ای  ملکرو  نور   به  څه  کا                                                           

پخوا  غسُل    په   دریا   کا

خپل   پشه یی  سنگ   پا  کا

دلته  هغه یی  په   {سونا} کا

                                               ای   ملگرو   نور  به  څه کا                                                           

 ز {حبیب}   دیره  غمجن  یم

آواره    د  خپُل    وطن   یم

هره     چا   په   ما   جفا  کا

                                                 ای   ملگرو    نور به  څه کا